Vad är Electronic Government?

E-förvaltning, eller ”electronic goverment”, är en överenskommelse inom Europeiska kommissionen ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser”.

 

Namnet

E-förvaltning har i Sverige tidigare benämnts 24-timmarsmyndigheten. Själva begreppet 24-timmarsmyndighet myntades i slutet av 1990-talet och stod för en elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst.
Med 24-timmarsmyndigheten ville myndigheter bli mer serviceinriktade. Via webbtjänster, så kallade e-tjänster, skulle service kunna ges dygnet runt.

24-timmarsmyndigheten blev ett sätt för att möta medborgarnas ökade krav på service. Det handlade även om modernisering av internt och externt IT-stöd för att skapa bättre integration mellan olika system. Meningen med detta var helt enkelt att få fram metoder och system och tillgänglighet till information och tjänster på enklast sätt och detta inte endast via en dator. På det här sättet kan myndigheter skaffa enklare tjänster såsom att lämna information på webbplatsen. På det här sättet kan även både medborgare och företag få tillgång till de tjänster som mera tydligt skulle förbättra myndigheternas service.

Det uppstod många misstolkningar kring detta. Det var många som trodde att det endast handlande om att skapa nya e-tjänster, eller att myndigheter skulle vara bemannade dygnet runt. Det var även vissa som trodde att begreppet stod för en särskild myndighet med namnet 24-timmarsmyndigheten. Begreppet 24-timmarsmyndigheten har nu ersatts av e-förvaltning istället. Detta på grund av att mötet med medborgare och företag är viktigt för hela den offentliga sektorn och att det dessutom handlar om en intern utveckling av den offentliga sektorns organisationer. E-förvaltning är ett bredare grepp att utveckla och effektivisera offentlig förvaltning för att möta medborgares och företags förväntningar på en samverkande effektiv offentlig service.

Målet

Målet med e-förvaltning är:

– Att förenkla och förbättra samhällsservicen till företag och medborgare.
– Att underlätta för medborgare att få tillgång till information och delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen.

E-förvaltning går även att dela in i tre större grupper, vilka är:

– E-tjänster som ska ge företag och medborgare enklare tillgång till myndigheternas information och tjänster.
– E-demokrati som ska ge företag och medborgare större möjlighet att delta i demokratiska processer och även möjligheter till interaktion med myndigheter.
– Själva den interna förvaltningen där man vill öka kvaliteten i de tjänster som myndigheterna erbjuder.

Lagar som påverkas av e-förvaltning i Sverige

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112)

Denna lag påverkas eftersom den som tillhandahåller en webbplats är ansvarig för denna. Det viktigaste innehållet i lagen är: ”Myndigheten är skyldig enligt lager (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor att ta bort meddelanden som strider mot lagar om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller om det är uppenbart att användaren gjort intrång i lagen om upphovsrätt.”

 

Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL)

För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter så finns personuppgiftslagen. Lagen gäller all information som direkt eller indirekt kan hänföra till en fysisk person som är i livet. Vid dataregistrering krävs uttryckligt tillstånd från berörda personer. Ge tydlig information om vad som kommer dataregistreras och inhämta även tillstånd från skribenten för dataregistrering.

Tryckfrihetsförordningen

Enligt 2 kap 3§ Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos myndighet, är upprättad hos myndighet eller är inkommen till myndighet. Anonyma inlägg i bloggar och wikier anses som allmän handling och ska omfatta av myndighetens arkiv- och dokumenthanteringsplan. Det uppstår dock lätt problem kring arkivering och diarieföring av den typen av handlingar.

 

electronicgovernment